- Jag gillar högt satta mål, det ska kännas kittlande.
Kommunen har hand om skolor och förskoleverksamhet, äldreomsorg, vatten, avlopp och gator, bostadsplanering, bibliotek, fritidsanläggningar och mycket annat.

Kommundirektören är högsta tjänsteperson och har ansvar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten.

/ Förvaltningar och kontor / Stadsbyggnadskontoret; Stadsbyggnadskontoret. Kommunens fastighetskontor, Komfast, har till uppgift att förvalta kommunens fastigheter. Vart fjärde år väljer invånarna i allmäna val de politiker som ska representera dem och fatta beslut i olika frågor. För att hantera allt detta krävs en organisation med anställda. / Förvaltningar och kontor / Komfast; Komfast. Helägda bolag och bolag där kommunen äger en majoritetspost. För att nå dit har vi ett gemensamt skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på …

Energioperatörerna AB Anskaffar, administrerar och levererar gatubelysning inom Sigtuna kommun. Komfast strävar efter att tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler till kommunens verksamheter och invånare samt arbetar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Förvaltningar och kontor Förvaltningarna ansvarar för att bereda beslutsunderlag samt att förverkliga och genomföra beslut fattade av politikerna. Sigtuna kommun har satt som vision att år 2030 vara den mest attraktiva kommunen i landet att bo, leva och verka i. Vi har potentialen, den här kommunen sticker ut och har fantastiska möjligheter. Därför känns Sigtuna kommuns vision superhäftig - och realistisk. Det är kommunstyrelsen och bygg- och trafiknämnden. Stadsbyggnadskontoret har två politiska instanser som hanterar kontorets verksamhetsområden.

I Sigtuna kommun har vi visionen om att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. ; AB SigtunaHem Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun.