Det är alltid att rekommendera att vara så tydlig som möjligt när du skriver din fullmakt för att undvika eventuella tveksamheter och tvister. Fullmakten kan också innehålla ett meddelande från fullmaktsgivaren till tredje man. Publicerat: 2017-11-01 . Generellt finns inga exakta krav på vad en fullmakt ska innehålla men vid vissa tillfällen kan krav ställas på att dokumentet ska vara skriftligt. Vad bör en fullmakt Innehålla?

I 4 § stadgas att framtidsfullmakten måste vara skriftlig. En fullmakt ska innehålla en beskrivning av vad fullmakten omfattar, vem som omfattas av fullmakten, hur länge fullmakten ska gälla eller om den ska gälla tillsvidare och underskrifter och datum. Vad ska en framtidsfullmakt innehålla? Fullmaktsgivaren bestämmer själv vilka gränser och rättigheter som fullmakten ger tillstånd till.

I 3 § stadgas att den som utfärdar fullmakten måste vara över 18 år samt ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter. 2008-01-15 i AVTALSRÄTT. Framtidsfullmakten måste uppfylla viss formalia för att gälla, bland annat ska den upprättas skriftligen och bevittnas. En fullmakt ska innehålla sådan information att ombudet kan identifieras med säkerhet: namn, adress, telefon och personnummer. Den ska även innehålla fullmaktsgivarens bevittnade namnteckning. En fullmakt ska innehålla information som är nödvändig. I lagen finns ett antal krav på vad fullmakten måste innehålla för att vara giltig.

En fullmakt kan handla om i princip vad som helst. Det är fullmaktsgivaren själv som sätter de yttre gränserna för fullmakten (d.v.s. Den ska berätta vad fullmakten gäller och under vilken tid.

Dessa krav återfinns i 3–5 §§. FRÅGA Om jag vill ge en fullmakt till min far att sköta alla mina ärenden hos vår privatrådgivare, vad behöver stå med i denna fullmakt för att den ska vara giltig? Text: Cecilia Thore, produktspecialist civilrätt .
Fullmakten kan innebära allt från rätt att köpa en bil till rätt att ta ett lån eller sälja en fastighet, för någon annans räkning. Vad ska fullmakten innehålla?

Det viktigaste är att den är tydlig. Det finns inga generella exakta krav på vad en fullmakt ska innehålla. SVAR Några särskilda juridiska krav på vad en fullmakt måste innehålla för att vara giltig finns inte uppställt. Var så tydlig som möjligt för att undvika missförstånd.